Sunday, November 16, 2008

Monsieur Kaba


Paris, France, November 2008.